Dit is en doet

Mensa

Mensa is een wereldwijde organisatie van mensen met een zeer hoge intelligentie, tegenwoordig vaak omschreven als hoogbegaafd.

De naam Mensa verwijst naar Koning Arthurs Ronde Tafel. Symbolisch voor wat Mensa voor haar leden wil betekenen: een ronde tafel van gelijken, waar niemand aan het hoofd zit en waar ieder een gelijkwaardige gesprekspartner is.

 • De vereniging stelt zich ten doel:
  1. de onderlinge contacten van personen met een hoge algemene intelligentie te bevorderen;
  2. de belangen van personen met een hoge algemene intelligentie te bevorderen;
  3. de onder haar leden levende ideeën en interesses een ruimer ontplooiingsmogelijkheid te verschaffen;
  4. medewerking te verlenen aan algemeen onderzoek op het gebied van intelligentie, en dergelijk onderzoek te stimuleren
 • De Vereniging Mensa Nederland bevordert de contacten tussen zeer intelligente mensen door het organiseren van activiteiten, behartigt de belangen van deze mensen, geeft informatie en voorlichting over hoogbegaafdheid en is beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.
 •  
 • Mensa als vereniging neemt geen politieke of godsdienstige standpunten in.

 

Hoogbegaafdheid...

De mens is een sociaal wezen. Contact met vrienden en kennissen speelt een belangrijke rol in ieders leven, zowel privé als ook in het werk.. Juist op dit punt kan een hoge intelligentie een mens ongewild in een isolement plaatsen.

Ga maar na. Een belangrijk deel van vriendschap is het elkaar kunnen begrijpen. Dat kan alleen wanneer twee mensen elkaars gedachten kunnen volgen. Maar bij contacten tussen ‘normaal intelligente’ en ‘zeer intelligente’ mensen ligt dat vaak moeilijker: de ‘gewone’ mens kan de gedachtegang van de hoogbegaafde niet altijd volgen, en omgekeerd heeft de hoogbegaafde soms moeite er begrip voor op te brengen dat een een ander een probleem niet onmiddellijk door heeft.

De meeste mensen vinden wel ergens een vriend van gelijk geestelijk niveau. Voor hoogbegaafden kan dat wat moeilijker liggen. Omdat er niet zoveel hoogbegaafden ziijn (slechts twee procent van de mensen) kunnen hoogbegaafden soms veel van wat er in hen omgaat, slechts met weinig anderen delen. De vereniging Mensa probeert hier iets aan te doen door hoogintelligente mensen overal ter wereld met elkaar in contact te brengen.

 

MensActiviteiten

Mensa biedt de mogelijkheid om tal van verschillende activiteiten te bezoeken of zelf op te zetten. De leden organiseren lezingen, stadswandelingen, speurtochten, weekends, speciale interessegroepen, borrels en open huizen. In een open en informele sfeer komt men makkelijk in contact met andere hoogbegaafden: mensen met allerlei verschillende achtergronden. De meeste bijeenkomsten zijn ook open voor introducés.

Elk lid blijft op de hoogte van alle activiteiten via het verenigingsblad Mensa Berichten, dat tevens een Engelstalig internationaal katern bevat. Ook ontvangt ieder lid een ledenregister waarin naast alle namen en adressen van de Nederlandse leden ook hun leeftijd, beroep, hobby's en een zelfportret zijn opgenomen.

Leden over de hele wereld kunnen met elkaar in contact treden via SIGHT: Service of Information, Guidance and Hospitality to Travellers: een organisatie die bemiddelt bij vraag en aanbod van gastadressen van en voor Mensa-leden.

Mensa is een snelgroeiende vereniging die in Nederland 2300 leden telt (december 2000). Wereldwijd zijn dat er inmiddels al meer dan 100.000.

 

Informatie naar ‘buiten’

Door het geven van interviews in tijdschriften, op radio of televisie en door middel van en het publiceren van artikelen, is Mensa actief bezig om meer bekendheid te geven aan en meer begrip te kweken voor hoogbegaafdheid en voor wat het betekent om hoogbegaafd te zijn. Deze informatie is gericht op meer bekendheid bij een breed publiek en de hoogbegaafden, die nog geen lid zijn. Ook richt Mensa zich op het onderwijs (om kinderen beter tot hun recht te laten komen) en op hulpverlenende instanties. Soms werkt Mensa daarvoor samen met andere organisaties, om samen op een breder valk informatie te kunnen geven.. Niet alleen bij een breed publiek, maar ook bij het onderwijs en bij hulpverlenende instanties. In een aantal gevallen werkt de vereniging daarbij samen met verwante organisaties.

In het kader van het vijftigjarig bestaan van Mensa, op 1 oktober 1996, verscheen het boek ‘Hoera, ik ben hoogbegaafd!’, samengesteld door Marga Schouten. Het unieke van dit boek is dat voor het eerst hoogbegaafden zelf aan het woord komen. In een reeks openhartige verhalen vertellen zij hoe ze omgaan met hun hoogbegaafdheid en hoe ze hun leven en werk ervaren.
ISBN 90-5658-023-X
Te bestellen bij de penningmeester: ƒ 29, 50

Eerder verschenen:
‘Hoogbegaafd, wat betekent dat?’ - Een selectie van artikelen naar aanleiding van het congres ‘Talent for the Future’ in 1991 in Den Haag , onder redactie van Karel Jurgens.
ISBN 90-801503-I -2
In de boekhandel: ƒ 19, 50

 

Lid worden?

Wie in aanmerking wil komen voor het lidmaatschap moet voldoen aan de enige toelatingseis: een hogere score op een intelligentietest dan die van 98% van de bevolking. Er zijn twee manieren om dat aan te tonen:

 • Door het afleggen van een door Mensa International goedgekeurde intelligentietest onder toezicht van een Mensapsycholoog. Deze schriftelijke test wordt in groepsverband afgenomen, duurt circa twee uur en kost ƒ 75,00.( € 34,00 Euro). De uitslag valt volledig onder het beroepsgeheim van de psycholoog. Mensa krijgt alleen de namen van de kandidaten die aan de norm hebben voldaan. Een globale indicatie van de kansen om door deze eindtest te komen geeft de thuistest die gratis kan worden aangevraagd. Het nakijken ervan kost ƒ 15,00. (€ 6,75 Euro). Wie een thuistest heeft ingestuurd ontvangt na enige tijd automatisch een uitnodiging voor de eindtest. Bij deelname worden de kosten van de thuistest in mindering gebracht op de kosten van de eindtest. 

Toelating tot Mensa is (ook) mogelijk op grond van een verklaring van een erkend psycholoog, waarin wordt aangegeven dat de betrokkenen voor wat betreft cognitieve intelligentie scoort in het 98e of 99e percentiel. In dit schrijven dient ten minste te zijn opgenomen:

Naam, adres, woonplaats van de betrokken persoon, geboortedatum; datum testonderzoek, naam/namen van de gebruikte test(en), resultaten, in de vorm van ruwe scores en ( indien mogelijk) behaalde percentiel(en). Een en ander dient vermeld te worden op formeel briefpapier van de psycholoog, met briefhoofd, en door deze gedateerd en ondertekend te zijn. Kopieën worden niet geaccepteerd, te zijn gewaarmerkt door een daartoe bevoegd psycholoog of een notaris. Aan controle van de bescheiden (die daarna worden geretourneerd) zijn kosten verbonden, die vastgesteld zijn op ƒ 66,00 per jaar. (€ 30,00 Euro). Bij aanmelding in de loop van een jaar wordt een proportioneel gedeelte in rekening gebracht. Het inschrijfgeld bedraagt  ƒ 20,00. (€ 9,00 Euro)

 

Aanmelding en informatie

Vereniging Mensa Nederland

e-mail: info@mensa.nl 

Internet pagina: www.mensa.nl 

tel. nr 030-2545008

Postbus 100
3500 AC Utrecht

 

Internationaal kantoor:

Mensa International Limited

15, The Ivories
6-8 Northampton Street, Islington
London N 12HY

Alle bedragen gelden per 01-12-2000;
prijswijzigingen voorbehouden.
© 2000 Vereniging Mensa Nederland
.