STATUTEN

Naam

Artikel 1

De vereniging draagt de naam "Vereniging Mensa Nederland" en is gevestigd te 's-Gravenhage. De vereniging is aangesloten bij de internationale organisatie Mensa. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Voorwaarden

Artikel 2

A. De statuten van de vereniging moeten conform de Nederlandse wet worden geïnterpreteerd.

B. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met een en dertig december.

C. De "Vereniging Mensa Nederland" valt als aangesloten vereniging onder de constitutie van de internationale organisatie Mensa, voor zover zulks niet met de Nederlandse wet in strijd is.

Doel

Artikel 3

De vereniging stelt zich ten doel:

A. de onderlinge contacten van personen met een hoge algemene intelligentie te bevorderen;

B. de belangen van personen met een hoge algemene intelligentie te behartigen;

C. de onder haar leden levende ideeën en interesses een ruimere ontplooiingsmogelijkheid te verschaffen;

D. medewerking te verlenen aan algemeen onderzoek op het gebied van intelligentie, en dergelijk onderzoek te stimuleren.

Middelen

Artikel 4

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

A. de contacten tussen de leden onderling te bevorderen;

B. lezingen, discussies en ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren;

C. onderzoek te houden naar meningen en standpunten van haar leden;

D. andere, niet met de wet in strijd zijnde middelen

Beleid

Artikel 5

A. De vereniging voert een beleid dat niet in strijd is met de constitutie van de internationale organisatie Mensa noch ten nadele van de mensheid is.

B. De vereniging onthoudt zich van een mening als zijnde de mening van Mensa en zal geen politieke actie ondernemen of enige ideologische, filosofische, politieke of godsdienstige binding aangaan. Publicatie van de resultaten van een onderzoek van of door de vereniging wordt niet als politieke actie beschouwd.

C. Leden of groepen van leden kunnen meningen uiten als lid van de vereniging, mits zij daarbij duidelijk maken dat zij niet namens de vereniging als organisatie spreken.

D. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

Vertegenwoordiging

Artikel 6

A. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door drie gezamenlijk handelende bestuursleden, van wie ten minste één in functie gekozen is, als bedoeld in Artikel 27 lid E van deze statuten.

B. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Geldmiddelen

Artikel 7

A. De door de penningmeester beheerde geldmiddelen bestaan uit contributies van de leden, giften en andere onvoorwaardelijke baten.

B. De controle op het financiële beheer wordt op de in de wet voorgeschreven wijze uitgeoefend.

C. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

D. Het bestuur is verplicht de in het voorgaande bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren.

INTERNATIONALE BINDINGEN

De internationale organisatie Mensa

Artikel 8

A. Uit hoofde van de aansluiting bij de internationale organisatie Mensa is het de vereniging toegestaan om de naam "Mensa" en het bijbehorende beeldmerk te gebruiken. Deze toestemming is verleend door de internationale organisatie Mensa en door Mensa International Limited, de eigenaar van de naam en het beeldmerk. Een deel van de inkomsten van de vereniging zal worden afgedragen aan Mensa International Limited. De hoogte van het af te dragen bedrag wordt vastgesteld door het International Board of Directors (IBD) van de internationale organisatie Mensa.

B. Leden van andere Mensa's dan wel leden van de internationale organisatie Mensa hebben het recht door de vereniging georganiseerde activiteiten bij te wonen. Zij hebben echter geen stemrecht en kunnen geen functie binnen de vereniging uitoefenen.

LIDMAATSCHAP

Algemeen

Artikel 9

A. De leden van de vereniging zijn diegenen die op grond van de statuten tot de vereniging zijn toegelaten. Alle volwaardige leden in de zin van lid B van dit Artikel hebben dezelfde rechten.

B. Een volwaardig lid van de vereniging is een lid dat:

1. voldaan heeft aan alle eisen ten aanzien van contributie en inschrijfgeld, en

2. niet onderworpen is aan enige sanctie opgelegd door de vereniging, een andere nationale Mensa of de internationale organisatie Mensa.

C. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden van de vereniging is/zijn daarmee een lid of leden als omschreven in lid A van dit Artikel bedoeld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Voorwaarden voor het lidmaatschap

Artikel 10

A. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die qua algemene intelligentie behoort tot de hoogste twee procent van de bevolking.

B. Men kan als lid van de vereniging worden toegelaten door:

1. het overleggen van een verklaring met een strekking als bedoeld onder lid A van dit Artikel van een gekwalificeerd psycholoog, zulks ter beoordeling van hiertoe door de vereniging aangewezen psychologen, of

2. het voldoen aan een daartoe geëigende test onder toezicht van hiertoe door de vereniging aangewezen psychologen en met inachtneming van de richtlijnen van de internationale organisatie Mensa, of

3. het tonen van een bewijs dat men reeds lid is of was van een andere Mensa-groepering.

C. Het lidmaatschap vangt aan zodra een schriftelijke verklaring in deze door het bestuur is ontvangen.

Inschrijfgeld en contributie

Artikel 11

Ieder lid is verplicht tot het voldoen van een eenmalig inschrijfgeld en een jaarlijkse contributie, waarvoor onderstaande punten gelden:

A. de jaarlijkse contributie, die wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur, dient uiterlijk binnen dertig dagen na aanvang van het verenigingsjaar voldaan te worden;

B. bij toetreding in de loop van het verenigingsjaar is voor de rest van het jaar een evenredig deel van de jaarcontributie verschuldigd, te voldoen binnen dertig dagen na toetreding;

C. het eenmalige inschrijfgeld wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur;

D. na ontvangst van een met redenen omkleed verzoek kan het bestuur in bijzondere gevallen besluiten tot gedeeltelijke dan wel gehele ontheffing van betaling van de jaarlijkse contributie.

Ledenadministratie

Artikel 12

De leden zijn op grond van hun lidmaatschap verplicht opgave te doen aan het bestuur van de vereniging van hun naam, adres en woonplaats, alsmede van de mutaties daarvan. Deze gegevens worden door het bestuur vertrouwelijk behandeld met dien verstande dat het bestuur de vrijheid heeft deze gegevens aan de overige leden van de vereniging bekend te maken.

Statuten en huishoudelijk reglement

Artikel 13

De leden van de vereniging zijn gehouden tot naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement, ook als zij geen exemplaren daarvan mochten hebben ontvangen.

Speciale Interesse Groepen

Artikel 14

A. Twee of meer leden die een gemeenschappelijke interesse hebben kunnen daarvoor een Speciale Interesse Groep (SIG) oprichten.

B. Ieder lid van de vereniging heeft het recht lid te worden van elke reeds bestaande SIG.

C. De structuur, leiding en activiteiten van iedere SIG worden bepaald door de leden van de betreffende SIG. De organisatie moet financieel onafhankelijk zijn van de vereniging.

D. Het is een SIG niet toegestaan de naam "Mensa", het Mensa-beeldmerk dan wel het gedeponeerde symbool "M" te gebruiken, tenzij het bestuur daartoe toestemming heeft verleend.

E. De vereniging is niet aansprakelijk voor enige activiteit ondernomen door een SIG tenzij het bestuur schriftelijk toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de betreffende activiteit.

Geschillen en sancties

Artikel 15

A. Indien een lid een verschil van mening heeft met het bestuur, een commissie of enig ander lid over activiteiten dan wel handelingen die voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging zullen alle middelen binnen de vereniging dan wel de internationale organisatie Mensa gebruikt worden om het geschil bij te leggen.

B. Geschillen binnen en met bestuurscommissies dienen in eerste instantie aan het bestuur voorgelegd te worden. Waar dit niet tot een voor alle partijen bevredigende oplossing leidt kan het geschil worden voorgelegd aan de geschillen-commissie. Alle andere geschillen kunnen direct worden voorgelegd aan de geschillencommissie. De geschillen commissie is een AV-commissie met een permanent karakter, conform Artikel 21 en 22 van deze statuten.

C. Indien de in lid A bedoelde middelen niet voldoende benut worden en wegen buiten de vereniging bewandeld worden kan dit beschouwd worden als onredelijke benadeling van de vereniging en kan opzegging van het lidmaatschap van de vereniging volgen.

Schorsing en beëindiging van het lidmaatschap

Artikel 16

Ten aanzien van schorsing en beëindiging van het lidmaatschap gelden de volgende regels:

A. Het bestuur kan het lidmaatschap van een lid opzeggen indien het betreffende lid niet voldaan heeft aan de contributieverplichting jegens de vereniging; het lidmaatschap kan hersteld worden zodra het lid de achterstallige contributie heeft betaald.

B. Het bestuur kan het lidmaatschap van een lid opzeggen indien het betreffende lid zich schuldig gemaakt heeft aan onredelijke benadeling van de vereniging, met dien verstande dat de beoordeling daarvan onderworpen is aan het in Artikel 15 van deze statuten bepaalde.

C. Het lidmaatschap eindigt op verzoek van het lid met onmiddellijke ingang, met handhaving van het in de wet bepaalde.

D. Voorts eindigt het lidmaatschap zoals in de wet omschreven.

BESTUUR

Algemeen

Artikel 17

A. Het bestuur wordt gevormd door ten minste vijf leden van de vereniging en heeft de algemene leiding van de vereniging op de door de wet omschreven wijze. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

B. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een vice-voorzitter en andere bestuursleden.

C. Twee of meer bestuursfuncties zijn niet in één persoon verenigbaar.

D. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden anders dan voor werkelijke door hen gemaakte kosten, voor zover het bedrag redelijk is en de kosten noodzakelijk zijn voor de vereniging.

E. Indien door welke omstandigheden dan ook het bestuur niet meer uit ten minste vijf leden bestaat zal het bestuur nochtans worden geacht te functioneren tot in de vacature(s) is voorzien.

F. Het bestuur is verplicht over al hetgeen onder zijn verantwoordelijkheid valt desgevraagd in een Algemene Vergadering opening van zaken te geven.

Zittingstermijn en vervulling van tussentijdse vacatures

Artikel 18

A. De zittingstermijn van de bestuursleden is twee jaar, waarna herverkiezing voor een nieuwe zittingstermijn van twee jaar mogelijk is, met dien verstande dat bij de jaarlijkse bestuursverkie-zingen zo veel mogelijk de helft van het bestuur aftreedt volgens een door het bestuur zelf bepaald rooster. De zittingstermijn begint op één januari in het jaar na verkiezing en loopt tot en met een en dertig december van het jaar daarop.

B. Bij het tussentijds aftreden van een bestuurslid benoemen de overige bestuursleden een opvolger. De zittingstermijn van deze opvolger begint op het moment van benoeming en eindigt op tijdstip waarop de zittingstermijn van het afgetreden bestuurslid zou zijn geëindigd.

C. Bij het tussentijds aftreden van een tweede bestuurslid in hetzelfde verenigingsjaar wordt door de verkiezingscommissie uiterlijk binnen zestig dagen na bedoeld aftreden een nieuwe bestuursverkiezing georganiseerd, teneinde tot vervulling van de vacatures te komen. De zittingstermijn van de aldus gekozen bestuurs-leden begint onmiddellijk nadat ze zijn gekozen en eindigt op het moment dat de zittingstermijn van de betreffende afgetreden bestuursleden zou zijn geëindigd.

D. Indien het gehele bestuur aftreedt dient het de lopende zaken te blijven behartigen tot een nieuw bestuur is gekozen of er, conform lid E van dit Artikel, door de Algemene Vergadering vervangers zijn benoemd.

E. Indien het gehele bestuur of een meerderheid van een bestuur tijdens een Algemene Vergadering om welke reden dan ook aftreedt, kan de Algemene Vergadering voor de afgetreden bestuursleden vervangers benoemen. Deze vervangers hebben als taak de lopende zaken waar te nemen en zorg te dragen dat de verkiezingen ex Artikel 27 worden georganiseerd.

Voorwaarden voor het bestuurslidmaatschap

Artikel 19

Een bestuurslid dient:

A. op het moment van in functie treden minimaal één jaar lid te zijn van de vereniging, en

B. een volwaardig lid te zijn zoals omschreven in Artikel 9 lid B van deze statuten, en

C. geen lid te zijn van een AV-commissie.

Beëindiging en schorsing van het bestuurslidmaatschap

Artikel 20

A. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

1. wanneer het lidmaatschap van de vereniging van het betreffende bestuurslid op enigerlei wijze eindigt;

2. na afloop van de zittingstermijn;

3. op verzoek van het bestuurslid met onmiddellijke ingang;

4. door middel van ontslag door de Algemene Vergadering;

5. voorts op de wijze als in de wet staat omschreven.

B. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Vooraleer een zodanig besluit wordt genomen, krijgt de betrokkene de gelegenheid zich in de Algemene Vergadering te verdedigen.

Binnen negentig dagen dient te worden besloten of de schorsing wordt omgezet in ontslag, dan wel dat de schorsing wordt opgeheven. De schorsing wordt opgeheven door verloop van de termijn. Gedurende de schorsing kan een bestuurslid zijn bestuurstaken niet uitoefenen.

C. Indien het bestuur door de Algemene Vergadering wordt ontslagen, kan de Algemene Vergadering conform Artikel 18 lid E een waarnemend bestuur benoemen. Indien de Algemene Vergadering dit niet doet blijft het ontslagen bestuur de lopende zaken behartigen.

COMMISSIES

Algemeen

Artikel 21

De vereniging stelt commissies in, waaraan bepaalde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gedelegeerd kunnen worden. Commissieleden kunnen worden gekozen door de Algemene Vergadering (AV-commissies) of benoemd door het bestuur (bestuurscommissies).

Samenstelling, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Artikel 22

Samenstelling, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van commissies worden schriftelijk

vastgelegd. Voor commissies met een permanent karakter gebeurt dit in het huishoudelijk reglement;

voor commissies met een ad hoc karakter gebeurt dit in een schriftelijke opdracht aan de betreffende

commissie waarin een tijdslimiet wordt opgenomen. In het geval van AV-commissies met een ad hoc karakter wordt deze opdracht bekend gemaakt aan de leden in het verslag van de betreffende Algemene Vergadering.

Zittingstermijn en vervulling van tussentijdse vacatures bij AV-commissies

Artikel 23

A. De zittingstermijn van de leden van AV-commissies, de Kascommissie uitgezonderd, is twee jaar, waarna herverkiezing voor een nieuwe zittingstermijn van twee jaar mogelijk is, met dien verstande dat bij de jaarlijkse verkiezingen zo veel mogelijk de helft van de leden aftreedt volgens een door de commissie zelf bepaald rooster. De zittingstermijn van de AV-commissie leden, Kascommissie leden uitgezonderd, begint onmiddellijk nadat zij zijn gekozen en eindigt direct voorafgaand aan de tweede daarop volgende verkiezing van de betreffende AV-commissie. De zittingstermijn van de leden van de Kascommissie is een jaar en begint onmiddellijk nadat zij zijn gekozen en eindigt direct voorafgaand aan de volgende verkiezing.

B. Bij tussentijds aftreden van een lid van een AV-commissie benoemen de resterende leden voor de rest van de duur van de zittingstermijn een vervanger.

C. Treedt een zo groot deel van de leden van een AV-commissie af dat de voortgang van de werkzaamheden gevaar loopt, en kan ook met hulp van het bestuur niet in vervanging van de afgetreden leden worden voorzien, dan zet de commissie haar werkzaamheden voort met bijstand van en in goede samenwerking met het bestuur.

Voorwaarden voor lidmaatschap van AV-commissies

Artikel 24

Een lid van een AV-commissie dient:

A. op het moment van in functie treden minimaal één jaar lid te zijn van de vereniging, en

B. een volwaardig lid te zijn zoals omschreven in Artikel 9 lid B van deze statuten, en

C. geen bestuurslid te zijn.

VERKIEZINGEN

Algemeen

Artikel 25

A. Alle verkiezingen van leden van het bestuur geschieden schriftelijk en per post. Alle leden van AV-commissies worden door middel van schriftelijke stemming door de Algemene Vergadering gekozen.

B. Alle verkiezingen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de verkiezingscommissie. De verkiezingscommissie is een AV-commissie met een permanent karakter conform Artikel 21 en 22 van deze statuten.

Uitgangspunten

Artikel 26

A. Als er voor een bestuursfunctie als bedoeld in Artikel 27 lid E maar één persoon reglementair kandidaat gesteld is wordt deze geacht te zijn gekozen. Als er, in geval van AV-commissies of niet in functie gekozen bestuursleden, evenveel kandidaten als vacatures zijn worden de voor deze vacatures kandidaat gestelde personen geacht te zijn gekozen.

B. Ieder lid, niet in de zin van Artikel 9 onder C en mits niet geschorst, heeft het recht om aan bestuursverkiezingen en verkiezingen van AV-commissies deel te nemen.

C. Bij iedere verkiezing mogen er door ieder deelnemend lid niet meer stemmen worden uitgebracht dan er vacatures zijn, met dien verstande dat per kandidaat maar één stem uitgebracht mag worden. Uitsluitend uitgebrachte stemmen zijn geldig. Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd.

D. De kandidaat waarop voor een vacature de meeste stemmen zijn uitgebracht wordt geacht te zijn gekozen.

E. Uitslagen van bestuursverkiezingen en verkiezingen van AV-commissies worden door de verkiezingscommissie zo spoedig mogelijk na sluitingsdatum van de betreffende verkiezing in het verenigingsblad aan de leden bekend gemaakt. Tevens worden uitslagen van verkiezingen van AV-commissies opgenomen in het verslag van de betreffende Algemene Vergadering.

Uitslagen van bestuursverkiezingen worden maximaal dertig dagen na sluitingsdatum van de betreffende bestuursverkiezing aan de interna-tionale organisatie Mensa bekend gemaakt.

Bestuursverkiezingen

Artikel 27

Voor bestuursverkiezingen geldt, met inachtneming van het in Artikel 25 en 26 van deze statuten gestelde, het volgende:

A. Ten minste eenmaal per jaar, en wel in de maand december, vinden er bestuursverkiezingen plaats.

B. Uiterlijk dertig dagen voor verkiezingen publiceert de verkiezingscommissie een aankondiging van de verkiezingen, waarin kandidaten opgeroepen worden voor de te vervullen vacatures en waarin de sluitingsdatum voor kandidaatstelling, zijnde uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de verkiezingen, aangegeven wordt.

C. Kandidaten voor het bestuur kunnen zijn:

1. aftredende bestuursleden die zich herkiesbaar stellen;

2. leden van de vereniging die door het bestuur als kandidaat worden voorgedragen;

3. leden van de vereniging die door ten minste vijf procent van de leden of - indien dit minder is - door ten minste dertig leden in hun kandidatuur worden ondersteund.

D. Kandidaatstelling geschiedt door een schriftelijke bereidverklaring uiterlijk op de sluitingsdatum als bedoeld in lid B van dit Artikel aan de verkiezingscommissie te overleggen. Deze schriftelijke bereidverklaring moet in alle gevallen zijn ondertekend door de kandidaat zelf. In geval van kandidatuur ex sub 3 van het vorige lid dient de schriftelijke bereidverklaring vergezeld te zijn van de handtekeningen van ten minste het vereiste aantal ondersteunende leden van de vereniging.

E. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Voor het overige verdeelt het bestuur de taken onderling.

F. Ieder lid krijgt, om deel te kunnen nemen aan de verkiezing, een stemformulier toegezonden.

Op dit formulier staan, waar van toepassing per functie waarvoor zij zich kandidaat hebben gesteld, alle kandidaten vermeld in alfabetische volgorde naar achternaam. Ieder stemformulier gaat vergezeld van een toelichting voor het gebruik van het formulier, waarin in ieder geval de datum is vermeld waarop het ingevulde formulier door de verkiezingscommissie retour moet zijn ontvangen en het retouradres.

G. Door iedere kandidaat mag een waarnemer worden aangewezen die bij het tellen van de stemmen aanwezig is.

Verkiezingen van AV-commissies

Artikel 28

Voor verkiezing van AV-commissies geldt, met inachtneming van het in Artikel 25 en 26 van deze statuten gestelde, het volgende:

A. Eenmaal per jaar, en wel tijdens de jaarlijks gehouden Algemene Vergadering, vinden er verkiezingen van alle AV-commissies plaats.

B. Uiterlijk dertig dagen voor de betreffende Algemene Vergadering publiceert de verkiezingscommissie een aankondiging van de verkiezingen, waarin kandidaten worden opgeroepen voor de te vervullen vacatures en waarin de sluitingsdatum voor kandidaatstelling, zijnde uiterlijk veertien dagen voor de Algemene Vergadering, aangegeven wordt.

C. Kandidaatstelling geschiedt door een schriftelijke bereidverklaring, die uiterlijk op de in het vorige lid bedoelde sluitingsdatum door de verkiezingscommissie moet zijn ontvangen, of door een eenduidige mondelinge bereidverklaring in persoon tijdens de Algemene Vergadering.

D. Tijdens de betreffende Algemene Vergadering krijgen per commissie, direct voorafgaand aan de stemming, alle kandidaten, in alfabetische volgorde van achternaam, de gelegenheid zich te presenteren.

ALGEMENE VERGADERING

Algemeen

Artikel 29

De Algemene Vergadering is het orgaan waarin de leden zich uitspreken over het beleid van het bestuur en van AV-commissies zoals bedoeld in Artikel 21, en hun stem kunnen uitbrengen bij de te nemen beslissingen.

Bijeenroepen van de Algemene Vergadering

Artikel 30

A. Een Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen:

1. ten minste eenmaal per jaar binnen vijf maanden na begin van het verenigingsjaar;

2. indien tien procent van de stemgerechtigde leden of - indien dat minder is - vijftig leden hierom verzoeken;

3. indien het bestuur dit noodzakelijk acht, en voorts

4. indien de wet dit voorschrijft.

B. Indien een Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van tien procent van de stemgerechtigde leden of - indien dit minder is - vijftig leden, dient het verzoek hiertoe schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend, vergezeld van een lijst met namen, adressen, handtekeningen en lidnummers van degenen die tot de vergadering verzoeken. Het bestuur belegt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen na ontvangst van dit verzoek, een Algemene Vergade-ring.

C. Het bestuur kondigt een Algemene Vergadering ten minste eenentwintig dagen van tevoren aan de leden aan in het verenigingsblad of per schrifte-lijke mededeling en maakt daarbij ook de agenda en een lijst van de bijbehorende stukken bekend. Deze stukken zullen ten minste veertien dagen voor de Algemene Vergadering voor leden beschikbaar zijn.

Stemmingen

Artikel 31

A. In de Algemene Vergadering heeft ieder lid, mits niet geschorst, recht op het uitbrengen van één stem.

B. Voor stemmen bij volmacht gelden de volgende regels:

1. Een lid kan zich op een Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een daartoe schriftelijk gevolmachtigd ander lid, dat de machtiging aan de leiding van de vergadering dient af te geven.

2. Een lid kan over maximaal vijf volmachten beschikken.

C. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk.

D. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

E. Bij staking van de stemmen over personen bij verkiezing vindt herstemming plaats; staken de stemmen opnieuw dan beslist het lot.

Besluiten

Artikel 32

A. Behoudens besluiten tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging worden besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

B. De Algemene Vergadering kan geen besluiten nemen over onderwerpen die niet tevoren bekend zijn gemaakt. Dit geldt niet voor het ontslag van één of meer bestuursleden.

C. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet bindend.

STATUTEN

Voorstellen tot statutenwijziging

Artikel 33

Bij de totstandkoming van voorstellen tot statutenwijziging wordt de volgende procedure gevolgd:

A. Alle voorgestelde wijzigingen worden vooraf getoetst aan de door de internationale organisatie Mensa vastgestelde Minimum Standard Constitutional Requirements. De Minimum Standard Constitutional Requirements bevat eisen waaraan statuten van bij de internationale organisatie Mensa aangesloten verenigingen moeten voldoen.

B. Als een voorgestelde wijziging niet aan de verplichte eisen van de Minimum Standard Constitutional Requirements voldoet wordt het voorstel aangepast.

C. Tevens wordt onderzocht of de statuten als geheel aan de verplichte Minimum Standard Constitutional Requirements voldoen of dat er, bijvoorbeeld, sinds de laatste statutenwijziging wijzigingen in de verplichte Minimum Standard Constitutional Requirements zijn geweest die nog niet in de statuten zijn verwerkt. Eventueel hieruit voortvloeiende wijzigingen worden opgenomen in de voorgestelde statutenwijziging.

D. Het op bovenbeschreven wijze tot stand gekomen voorstel tot statuten-wijziging wordt vervolgens voorgelegd aan de Constitution Review Committee van de International Board of Directors van de internationale organisatie Mensa. Dit kan leiden tot aanpassing van de voorgestelde statutenwijziging.

E. Uitsluitend door de Constitution Review Committee goedgekeurde voorstellen tot statutenwijziging worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Besluiten tot statutenwijziging

Artikel 34

A. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

B. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten-wijziging hebben gedaan moeten ten minste eenentwintig dagen voor de vergadering dit voorstel aan de leden bekend maken in het verenigingsblad of per schriftelijke mededeling. De woordelijke tekst van de voorgedragen wijziging zal ten minste veertien dagen voor de Algemene Vergadering voor leden beschikbaar zijn.

C. Indien op een Algemene Vergadering niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behoeft een besluit tot statutenwijziging ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, tenzij ten minste vijftig procent plus één van het totale ledenaantal, zoals dat veertien dagen voor de vergadering is vastgesteld, voor stemt.

In werking treden van wijzigingen van de statuten

Artikel 35

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het verenigingsblad. Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Algemeen

Artikel 36

A. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

B. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, of met de statuten.

Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement

Artikel 37

Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt bij besluit van de Algemene Vergadering.

In werking treden van wijzigingen in het huishoudelijk reglement

Artikel 38

Het huishoudelijk reglement of een wijziging daarvan treedt in werking op het tijdstip van schriftelijke

bekendmaking aan alle leden, hetgeen kan geschieden door publicatie in het verenigingsblad of op een andere wijze.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Algemeen

Artikel 39

De vereniging wordt ontbonden:

A. door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering, mits daarbij aan de in Artikel 40 genoemde voorwaarden is voldaan, of

B. door de intrekking van de erkenning van de vereniging als nationale Mensa door de internationale organisatie Mensa.

Voorwaarden voor ontbinding door de Algemene Vergadering

Artikel 40

Bij ontbinding van de vereniging door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

A. Het besluit tot ontbinding van de vereniging moet worden genomen met ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen in een Algemene Vergadering waar ten minste drievierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

B. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden Algemene Vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

C. Bij de oproeping tot de in de leden A en B van dit Artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.

Vereffening

Artikel 41

A. Bij de uitkering van een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging gelden de volgende regels:

1. het batig saldo moet worden uitgekeerd aan een rechtspersoon of aan rechtspersonen in Nederland;

2. de doelstellingen van deze rechtsperso(o)n(en) moeten zoveel mogelijk overeenkomen met het doel van de vereniging.

B. De bestemming van een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt bepaald door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur.

Indien en voor zover een dergelijke aanwijzing niet heeft plaatsgehad of niet meer uitgevoerd kan worden, wordt op verzoek van de vereffenaar(s) het batig saldo besteed overeenkomstig een door de kantonrechter of een andere rechter binnen wiens gebied de zetel van de vereniging is gelegen, te bepalen doel.

C. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

D. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

E. Gedurende de vereffening moet in stukken en aankondigingen die alsdan van de vereniging uitgaan, aan haar naam worden toegevoegd "in liquidatie".

SLOTBEPALINGEN

Overig

Artikel 42

In alle gevallen waarin de wet zomin als deze statuten voorzien, beslist het bestuur.


Aldus gepasseerd ten overstaan van Mr. L.J. Begheijn,
notaris ter standplaats Utrecht op 22 december 1998


vorige pagina